A májusi testületi ülésen történt

Május 12-én tartotta soros, nyilvános ülését Monor Város képviselő-testülete.

2011. május 30.
A napirendi pontok elfogadása után szokás szerint az interpellációk következtek. Sinkovicz László felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül, az előre megjósoltaknak megfelelően, mindenféle más szemetet is elhelyeznek, így a kéthetente történő elszállításig lom- és szeméthalmok keletkeznek. A szigetek környékén lakók valamilyen megoldást szeretnének a rendszeresen kialakuló áldatlan állapotokra.

Pogácsás Tibor polgármes­ter válaszában elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egy 2001-ben, EU-s pályázatból finanszírozott beruházás része. A pályázat írásakor a környezetvédelmi szakemberek még javasolták a szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítését, ma viszont már – a Monoron is kialakult helyzetekből is tanulva – inkább a házhoz menő változatot részesítik előnyben. A pályázatban vállalt kötelezettségek miatt azonban az önkormányzatnak öt évig még fenn kell tartani ezt a begyűjtési formát is. A probléma megoldása érdekében tárgyaltak a szolgáltatóval a hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról és rendben tartásáról. A szolgáltató elmondta, hogy jelenleg naponta fél teherautónyi szemetet visznek el a hulladékgyűjtő szigetekről, ezért azokat a helyszíneket, ahol hosszú távon is fennáll a probléma, be fogják zárni. A hulladékgyűjtő szigeteken csak
a konténerekbe és csak a szelektíven gyűjtött szemetet lehet elhelyezni. Ha valaki látja, hogy mellette raknak le hulladékot, akkor azt jelezze a polgármesteri hivatalnak.

Szennyvíz az árokban

Pfundt Imre képviselő írásos interpellációjában hívta fel a figyelmet arra, hogy Gyáli 1-es csatorna felé vezető rendszerbe torkolló árok, amikor a Klapka utcát eléri, nyitott csatornává válik, ahol a csapadékvíz felszínén szennyvíz úszik.
            A polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy ez a gond meglehetősen régre nyúlik vissza. Amíg fedetlen volt az árok, addig a probléma a Petőfi és a Dózsa György utca torkolatánál jelentkezett. Többször vizsgálták, honnan jöhet a szennyvíz. Így derül ki az is, hogy a régi posta épületének szennyvizét a csapadékvíz-elvezető csatornába engedték annak idején. Ezt megszüntették, de a Klapka utca utáni szakaszon időről időre ismét jelentkezik ez a probléma. A felderítése nagyon nehéz, de ennek ellenére az önkormányzat hivatalának, illetve a városüzemeltető, valamint a szolgáltató cégnek meg kell találni a szennyvíz eredetét, ha szükséges, akkor akár minden ingatlannál meg kell vizsgálni, hogy hová lett bekötve a szennyvíz. Az érintettek türelmetlensége teljesen jogos.

447 veszélyeztetett gyerek

Beszámolót fogadtak el az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A napirendi pont három beszámolót foglalt magában, nevezetesen a Monor Városi Polgármesteri Hivatal jegyzői gyámhatóság, a Monor Városi Gyámhivatal, valamint a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves értékelését. Az átfogó értékelésből kiderült, hogy Monor lakónépessége 2010. január 1-jén 18 064 fő volt, ebből a 0-18 éves korúak száma 3670 fő (20,3 százalék), közülük 0-14 éves gyermekkorú 2755 fő, 14-18 éves fiatalkorú 915 fő.
            A tankötelezettség 18 éves korhatárra történő módosítása több problémát is felvet. Egyrészt folyamatosan növekszik az iskolai mulasztások miatti szabálysértési feljelentések és védelembe vételi eljárások száma, ugyanakkor a túlkoros tanulók képzésére a Nemzetőr Általános Iskola Speciális tagozatán csak 16 éves korig van lehetőség, ezt követően két budapesti iskola fogadja a túlkoros fiatalokat. Esetükben a Budapestre történő utazás költsége anyagi terhet jelent, ezért a beíratást követően gyakran hiányoznak az iskolából. Ebben a tanévben három túlkoros tanuló budapesti beiskolázására került sor.
            A városban a veszélyeztetett gyermekek száma 2010. december 31-én 447 fő volt, ez a 18 év alatti korosztály 11,7 százaléka, és 188 családot érint. 2010-ben összesen 835 gyermek részére állapítottak meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, közülük 10 gyermek volt tartósan beteg vagy fogyatékos. A kedvezményezettek összesen
8 874 000 Ft pénzbeli támogatást kaptak. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 88 gyermek részesült, összesen
371 000 Ft összegben, ez gyermekenként 4216 Ft támogatást jelent éves szinten.

Nő az agresszió a fiatalok körében

A helyi önkormányzat 18/2003. (VII. 28) rendelete menzatérítési lehetőséget biztosít olyan gyermekek részére, akik olyan családban élnek, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát  (42 750 Ft). Menzatérítésben tavaly 54 fő részesült. Erre a célra felhasznált összeg:
1 137 315 Ft volt.
            Az önkormányzat 2010. június 16-tól 2010. augusztus 31-ig 154 gyermek részére biztosított étkeztetést. Erre a célra összesen 5 074 920 Ft-ot használtak fel az állami támogatással együtt.
            Sajnálatos, hogy a gyermekek iskolai magatartásával egyre több a gond. Növekszik az igazolatlan hiányzások száma, de egyre gyakoribb az iskolán belüli agresszív magatartás is.
            A védelembe vételi eljárások során érzékelni lehet, hogy a szülő passzívan tudomásul veszi gyermeke helytelen magatartását, de fegyelmezése érdekében nem tesz semmit. Sajnos ezért is eredménytelenek a védelembe vételek.
            Az önkormányzat minden évben gyermekvédelmi fórumot szervez, ahol megbeszélik az aktuális kérdéseket. A civil szervezetek képviselői részt vesznek ezen a fórumon, és javaslataikkal segítik a gyermekvédelmi munkát, segítenek a városi rendezvényeken programok szervezésében, lebonyolításában. A civil szervezetek, a korábbi évekhez hasonlóan, a 2010. évben is aktívan közreműködtek a nyári napközis táboroztatás megszervezésében, amiért az önkormányzat tiszteletét és köszönetét fejezte ki.
            Külön napirendi pontban döntött a testület, hogy ebben az évben is biztosítja a nyári szünidőben a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését úgy, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújt be 125 fő szociálisan rászoruló gyermek étkeztetésére, 55 nap időtartamra.
            Önerőből további 125 fő gyermek részére 55 nap időtartamra biztosít étkeztetést.

Elfogadott beszámolók

Beszámolt a polgármester a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. Az egészben vagy részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok is beszámoltak a 2010. évi gazdálkodásukról, így a Monor Város- és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft., a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., a Monori Városfejlesztő Kft. és a Monori Városépítő Kft. A gazdasági társaságok munkáját és gazdálkodását jónak ítélte a képviselő-testület, a beszámolókat elfogadták.

Napirendi pontok júniusban

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete következő soros nyilvános ülését 2011. június 9-én 14 órai kezdettel tartja a városháza tanácskozó termében. Tervezett napirendi pontjai a következők:
            1.) Interpellációk.
            2.) Általános iskolák heti óraszámának és álláskeretének meghatározása.
            3.) Pályázat kiírása „Monor Város Jó tanulója – Jó sportolója” cím elnyerésére.
            4.) KMOP-5.2.1/B09-1f-2010-0008 jelű pályázat megvalósítása – kivitelezési ajánlatok elbírálása.
            5.) Önkormányzati közalapítvá­nyok (Segítő Támogató Közalapítvány, Monor és Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány, Monor és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány) kuratóriumainak beszámolója (a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bek. e.) pontja alapján).
            6.) Belvíz és csapadékvíz-elvezetés kérdései.
            7.) Lakás és egyéb ingatlanügyek.
            8.) Javaslat a képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének jóváhagyá­sára.
            9.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Önkormányzati tulajdonba került

A KÖVÁL Zrt. átalakításával már hónapok óta foglalkozik a képviselő-testület, de most úgy néz ki, hogy pontot tudnak tenni a folyamat végére. Elkészült a KÖVÁL Zrt. alapító okiratának tervezete, amelyben csökken az igazgatóság létszáma és hatásköre, ezzel együtt nő az önkormányzat mint tulajdonos beleszólása a cég ügyeibe. A döntések értelmében, 2011. június 1-jétől a KÖVÁL Zrt. 100 százalékban az önkormányzat tulajdonába kerül. A képviselő-testület mint tulajdonos az igazgatóság tagjainak megválasztotta Takács Endrét, Balogh Imrét és Rajki Lászlót. A felügyelő bizottságba Sasinszki Imrét, Tóth Mihályt és Palkovics Károlyt választották be, a könyvvizsgálói feladatokkal Laki Csabát, a Consulting Audit Kft. munkatársát bízták meg egyéves időtartamra.

Az Év Bora Monoron

Döntöttek „Az Év Bora Monoron” cím adományozásáról. A Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség javaslatára a 2011. évi monori meghívásos borversenyen elért pontszámok valamint a képviselő-testület 18/1991. (XI. 21.) 12/a. § (2) bekezdésében megfogalmazott kritériumok alapján 2011-ben „Az Év Bora Monoron” címet a Lukácsy György által készített 2010-es évjáratú Zweigelt szőlőből készült rozé bornak adományozták. A elismerést az orbán-napi ünnepségen a polgármester adja át.

Hat helyett hét első osztály indul

Elbírálták az általános iskolai elhelyezéssel kapcsolatos fellebbezéseket. A képviselő-testület úgy döntött, hogy módosítja 85/2011. (III. 10.) számú határozatát, és a négy általános iskolában hat helyett hét első osztályt indít a 2011/2012-es tanévben. Így a benyújtott fellebbezéseknek helyt adtak. A szavazási procedúra végén Pogácsás Tibor polgármester abbéli reményét fejezte ki, hogy a kisebb osztályok kialakításával az oktatás színvonalában is érezhető lesz majd a javulás.

Nagy a túljelentkezés a bölcsődébe

A bölcsődéről több napirendi pontban is foglalkoztak az ülésen. Az intézmény vezetője beszámolt a 2010. évi szakmai munkáról, amelyből megtudhatták a képviselők, hogy 2011. szeptemberében 74-en szeretnének felvételt nyerni az intézménybe. Mivel jelenleg még nincs tejkonyhája, csak az egyéves kort betöltött gyermekeket tudják felvenni. A bölcsőde építése, átépítése és felújítása jól halad, a meglévő épületet felújították, részben megújult kívülről. A tetőcseréppel fedett részt is felújították.
            Kiderült, hogy bölcsőde telkére két magáningatlan is túlterjeszkedett, amit rendezni kellett. Az egyik ingatlantulajdonossal területhasználati szerződést kötött az önkormányzat, a másiknak pedig engedélyezte a területen lévő kút további használatát.

Nem jár mindenkinek lakókocsi

A lakás és egyéb ingatlanügyek megtárgyalása után a testület elutasította a lakókocsikra beérkezett igényeket. Pogácsás Tibor polgármester elmondta, az önkormányzatnak esetenként kötelezettsége, hogy a természeti csapások miatt hajléktalanná vált családoknak átmeneti elhelyezést biztosítson. Az önkormányzati törvény nem írja elő, hogy az „átmeneti idő” mennyi lehet. Mivel a városban nincsenek szükséglakások, így a bajba jutott családoknak lakókocsit biztosítanak. A benyújtott három lakókocsi iránti kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság is elutasításra javasolta a képviselő-testületnek, mivel nem alakult ki olyan élethelyzet, amely ezt indokolttá tette volna.

Igazgatási szünet augusztusban és decemberben

Meghatározta a képviselő-testület a Monor Városi Polgármesteri Hivatal igazgatási szüneteinek időpontjait. Ennek alapján ebben az évben augusztus 15-től augusztus 19-ig, valamint december 27-től december 30-ig tart zárva a hivatal. Ezen időszak alatt sürgős (anyakönyvi vagy egyéb) ügyekben a telefonügyelet működik, amelyről később tájékoztatják a lakosságot.

Egyéb döntések

Tájékoztatót fogadtak el az önkormányzat 2011. első negyedéves gazdálkodásáról. Az írásos anyagban vannak olyan sorok, ahol időarányos a teljesítés, de vannak olyanok is, ahol elmaradás vagy többletteljesítés mutatkozik. Ez a kiadásokra és a bevételekre egyaránt vonatkozik. Kiemeli a tájékoztatás, hogy adóbevételek teljesítésénél is elmaradás mutatkozik, amely az adófizetési morál romlását mutatja.
            Módosította a testület  Mo­nor közbeszerzési tervét. A városközpont rehabilitációs pályázaton 700 millió forintot nyert az önkormányzat, ezért a városnak a szükséges bonyolításhoz közbeszerzéseket kell kiírnia, így évközben is több módosítás várható.
            A védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása után a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára Kampflné Thámm Veronikát nevezték ki a VI. számú területi védőnői álláshelyére határozatlan időre 2011. május 13-tól.
            Pogácsás Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, a szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban, hogy ha a szükséges nyilatkozatok megszületnek, akkor jó eséllyel indulhatnak a pályázatokon.
            A borrend és a borút egyesület pályázaton pénzt nyert, de ezt az összeget meg kell előlegezni. A két egyesület képviselői megkeresték a városvezetést, szeretnék, ha valamilyen módon segítene az önkormányzat és a garancianyújtásban is szerepet vállalna. A képviselő-testület támogatta a két egyesület elképzeléseit.
            Módosították Monor Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét, ami az ilyenkor szokásos, jogszabályi előírásoknak megfelelően a tavalyi évi költségvetési maradványok és feladatok összesítése volt, ezek kerültek be az eredeti rendeletbe.
Összeállította: Nagy Lajosné
Címkék: önkormányzat

« vissza

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció